นางธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนกร

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 350070055XXXX
 • วันเกิด : 03/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089951XXXX
 • Facebook : Kru Ple
 • Email : amonrat@maelao.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ลาววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 119908
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3500700557016
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่