นางสาวอนงค์ศรี กุณา

ครูผู้สอน

 • อายุ 58 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357110044XXXX
 • วันเกิด : 12/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096694XXXX
 • Facebook : ตัวน้อย
 • Email : Anongsri@maelao.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ลาววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 52120
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 65951604266217
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่