นางสุวรรณา มณีมัย

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 356010067XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089555XXXX
 • Facebook :
 • Email : suwanna@maelao.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ลาววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสุวรรณา มณีมัย 15/05/2020 - 30/09/2020