นางสาวอภิญญา จันทร์อิน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 557019000XXXX
 • วันเกิด : 02/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084810XXXX
 • Facebook : aphinya_cha@hotmail.com
 • Email : aphinya@maelao.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ลาววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 123099
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 5594204266864
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.TC.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่