นางสาวตวิษา มูลทาทอง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 356010037XXXX
 • วันเกิด : 30/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084815XXXX
 • Facebook : ตวิษา มูลทาทอง
 • Email : tawisa@maelao.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ลาววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 369
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการสอนฉบับย่อ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค31201) ชั้น ม.4 นางสาวตวิษา มูลทาทอง 01/07/2020 - 17/11/2020