นางคำภู วงค์สอน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 367100010XXXX
 • วันเกิด : 18/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086200XXXX
 • Facebook : คำภู วงค์สอน
 • Email : Khampu@maelao.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ลาววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 127822
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 65933904266115
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่