สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 44 59 103 3
ม.2 51 38 89 3
ม.3 53 72 125 4
ม.4 40 53 93 3
ม.5 43 38 81 3
ม.6 47 52 99 4
รวม 278 312 590 20

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 15 19 34 นางสาวพรชรินทร์ มาลัย
ม.1/2 15 18 33 นางสาวอภิญญา จันทร์อิน
ม.1/3 14 22 36 นางจารีย์ กุณะ นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทะพิงค์
ม.2/1 18 10 28 นางจนันท์พร กุลจรรยานิธิยศ
ม.2/2 22 6 28 นางวรรณลี สาวะดี นางรัตนา ศิริแสน
ม.2/3 11 22 33 นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง นายอธิกร ทาแกง
ม.3/1 9 26 35 นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดช นางสาวแพรพรรณ ปานาที
ม.3/2 14 16 30 นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ
ม.3/3 15 15 30 นายยศสรัล อองกุลนะ นายไชยวุฒิ มาไว
ม.3/4 15 15 30 นายชัยบุญ วงค์สอน
ม.4/1 8 28 36 นางสาวนวพร สมคำ นางสาวตวิษา มูลทาทอง
ม.4/2 18 16 34 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน นางรุ่งนภา สดสะอาด
ม.4/3 14 9 23 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ นายภานุมาศ พันธ์จันทร์
ม.5/1 12 21 33 นางดลณพร พรราศรีวัฒนา นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์
ม.5/2 16 17 33 นางนันทภรณ์ เปลา นางจีระนันท์ เสมอใจ
ม.5/3 15 0 15 นางธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนกร นายยุทธชัย สวนดับภัย
ม.6/1 8 25 33 นางคำภู วงค์สอน นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรือง
ม.6/2 11 20 31 นายก้องกัมปนาท กุลปัญญา นางสาวดวงกมล กองเมือง
ม.6/3 12 7 19 นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์ นายประวิทย์ ณ พิกุล
ม.6/4 16 0 16 นายชญัปติ์ ชุมมัธยา นางสาวอนงค์ศรี กุณา
รวม 278 312 590