นายจักรกฤช สิทธิโสติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชัยบุญ วงค์สอน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางรัตนา ศิริแสน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอนงค์ศรี กุณา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอภิญญา จันทร์อิน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชญัปติ์ ชุมมัธยา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางดลณพร พรราศรีวัฒนา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนกร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางนันทภรณ์ เปลา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายประวิทย์ ณ พิกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางรุ่งนภา สดสะอาด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายไชยวุฒิ มาไว

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจารีย์ กุณะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจีระนันท์ เสมอใจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวตวิษา มูลทาทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวรรณลี สาวะดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายก้องกัมปนาท กุลปัญญา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางคำภู วงค์สอน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจนันท์พร กุลจรรยานิธิยศ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายยศสรัล อองกุลนะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนวพร สมคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอธิกร ทาแกง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพรชรินทร์ มาลัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายวิเชียร ศิริสอ

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 3

นายสว่าง ใจโส

ตำแหน่ง : คนสวน

นางอรวรรณ อุดล้อม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

นางสาววงจันทร์ รื่นเริง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายอภิรักษ์ ตานะ

ตำแหน่ง : คนสวน

นางสาวธัญพร จุมปูจักร

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวดวงกมล กองเมือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทะพิงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายยุทธชัย สวนดับภัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจิรัชยา ดวงใส

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวแพรพรรณ ปานาที

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายภานุมาศ พันธ์จันทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอรพิน ปาสำลี

ตำแหน่ง : ครูธุรการ