บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวนวพร สมคำ
2 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2563 นางสุวรรณา มณีมัย
3 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2563 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน
4 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นายชัยบุญ วงค์สอน
5 พ23101 สุขศึกษา 5 1/2563 นางสาวอนงค์ศรี กุณา
6 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทะพิงค์