คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดช
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยบุญ วงค์สอน
3 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางดลณพร พรราศรีวัฒนา
4 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2563 นางธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนกร
5 พ21101 สุขศึกษา 1 1/2563 นายชญัปติ์ ชุมมัธยา
6 พ21102 พลศึกษา 1 1/2563 นายชญัปติ์ ชุมมัธยา
7 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2563 นายประวิทย์ ณ พิกุล
8 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
9 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2563 นายอธิกร ทาแกง
10 ท20213 การใช้ห้องสมุด 1/2563 นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์
11 ค31101 คณิตศาสตร์1 1/2563 นางคำภู วงค์สอน
12 ว21103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) 1/2563 นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์
13 ง31101 การงานอาชีพ1 1/2563 นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง
14 ค32101 คณิตศาสตร์3 1/2563 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์
15 ท33101 ภาษาไทย5 1/2563 นางจนันท์พร กุลจรรยานิธิยศ
16 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1/2563 นางสาวอนงค์ศรี กุณา
17 ท31101 ภาษาไทย1 1/2563 นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดช
18 ว33101 วิทยาศาสตร์5 1/2563 นายภานุมาศ พันธ์จันทร์
19 ง32101 การงานอาชีพ3 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
20 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2563 นายชญัปติ์ ชุมมัธยา
21 ว33103 เทคโนโลยี3 1/2563 นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ
22 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวนวพร สมคำ
23 ท32101 ภาษาไทย3 1/2563 นางนันทภรณ์ เปลา
24 ว31103 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) 1/2563 นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ
25 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2563 นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรือง
26 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายก้องกัมปนาท กุลปัญญา
27 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นางจารีย์ กุณะ
28 ส33101 สังคมศึกษา5 1/2563 นางจารีย์ กุณะ
29 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2563 นางสุวรรณา มณีมัย
30 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1/2563 นางสาวอนงค์ศรี กุณา
31 ง30203 การปลูกผักอินทรีย์ 1/2563 นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง
32 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1/2563 นายยศสรัล อองกุลนะ
33 ง30241 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
34 ว32101 วิทยาศาสตร์3 1/2563 นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทะพิงค์
35 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1/2563 นางคำภู วงค์สอน
36 ค33205 ความเป็นครู1 1/2563 นายชัยบุญ วงค์สอน
37 ว20201 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 1/2563 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน
38 ง31263 อาหารประจำภาค 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
39 ว32101 ศิลปะ3 1/2563 นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรือง
40 ง332ุ63 อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
41 ง33264 อาหารตามวัย 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
42 ส32101 สังคมศึกษา3 1/2563 นางธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนกร
43 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
44 ง33268 อาหารจานเดียว 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
45 ส32102 ประวัติศาสตร์3 1/2563 นางธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนกร
46 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น5 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
47 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
48 อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1/2563 นางสุวรรณา มณีมัย
49 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร5 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
50 จ31205 ภาษาจีนฟัง-พูด 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
51 อ21281 ภาษาอังกฤษ IDP 1 1/2563 นางสาวแพรพรรณ ปานาที
52 จ33205 ภาษาจีนฟัง พูด5 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
53 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1/2563 นางคำภู วงค์สอน
54 ท30201 หลักภาษาพาเพลิน 1/2563 นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์
55 จ33251 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
56 ท31202 ภาษากับวัฒนธรรม 1/2563 นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์
57 ง30201 เศรษฐกิจพอเพียง 1/2563 นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง
58 ง32262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
59 พ31251 ฟุตบอลมืออาชีพ1 1/2563 นายภานุมาศ พันธ์จันทร์
60 ง32267 เค้กและการแต่งหน้า 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
61 ท30224 ฟังดูรู้ภาษา 1/2563 นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์
62 ง32268 งานใบตอง 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
63 พ31252 ฟุตบอลมืออาชีพ2 1/2563 นายภานุมาศ พันธ์จันทร์
64 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น3 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
65 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร3 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
66 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางนันทภรณ์ เปลา
67 พ31253 ฟุตบอลมืออาชีพ3 1/2563 นายภานุมาศ พันธ์จันทร์
68 จ32205 ภาษาจีนฟังพูด3 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
69 พ22101 สุขศึกษา 3 1/2563 นายชญัปติ์ ชุมมัธยา
70 ท33201 พัฒนาทักษะภาษาไทย 1/2563 นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดช
71 จ32251 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน
72 พ33251 ฟุตบอลมืออาชีพ13 1/2563 นายยุทธชัย สวนดับภัย
73 ท30203 การเขียนเรียงความขั้นสูง 1/2563 นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์
74 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางจีระนันท์ เสมอใจ
75 ท32202 ประวัติวรรณคดี 1/2563 นางนันทภรณ์ เปลา
76 พ31205 ฟุตบอลมืออาชีพ4 1/2563 นายยุทธชัย สวนดับภัย
77 ว33288 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1/2563 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน
78 พ32251 ฟุตบอลมืออาชีพ9 1/2563 นายยุทธชัย สวนดับภัย
79 ว22103 เทคโนโลยี 3 (การออกแบบและเทคโนโลยี) 1/2563 นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ
80 พ32252 ฟุตบอลมืออาชีพ10 1/2563 นายภานุมาศ พันธ์จันทร์
81 ว33205 ฟิสิกส์5 1/2563 นางดลณพร พรราศรีวัฒนา
82 ว30282 พลังงานในชีวิตประจำวัน 1/2563 นางสาวพรชรินทร์ มาลัย
83 ว30221 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1/2563 นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์
84 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2563 นายประวิทย์ ณ พิกุล
85 ว32203 ฟิสิกส์3 1/2563 นางดลณพร พรราศรีวัฒนา
86 ว31201 ฟิสิกส์1 1/2563 นางสาวพรชรินทร์ มาลัย
87 ว31221 เคมี 1 1/2563 นางสาวนวพร สมคำ
88 ว33225 เคมี5 1/2563 นางสาวนวพร สมคำ
89 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2563 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน
90 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1/2563 นายก้องกัมปนาท กุลปัญญา
91 ว32223 เคมี3 1/2563 นางสาวนวพร สมคำ
92 ส30281 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 1/2563 นางสาวอภิญญา จันทร์อิน
93 ว33245 ชีววิทยา5 1/2563 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน
94 ว32243 ชีววิทยา3 1/2563 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน
95 ศ33201 จิตกรรม5 1/2563 นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรือง
96 ศ32201 จิตรกรรม3 1/2563 นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรือง
97 อ31201 หลักภาษาอังกฤษ1 1/2563 นายยศสรัล อองกุลนะ
98 ศ33203 ประติมากรรมสากล 1/2563 นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรือง
99 ศ32207 จิตรกรรมไทย2 1/2563 นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรือง
100 ส30286 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้1 1/2563 นางสาวอภิญญา จันทร์อิน
101 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นางจารีย์ กุณะ
102 ศ33205 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1/2563 นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรือง
103 ส33223 การปกครองของไทย 1/2563 นางธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนกร
104 ส32241 การเงินการธนาคารและการคลัง 1/2563 นางจารีย์ กุณะ
105 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1/2563 นางวรรณลี สาวะดี
106 อ32208 หลักภาษาอังกฤษ3 1/2563 นายอธิกร ทาแกง
107 ส332ุุ66 อาเซียนศึกษา 1/2563 นายก้องกัมปนาท กุลปัญญา
108 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1/2563 นายยศสรัล อองกุลนะ
109 อ31205 การอ่าน 1 1/2563 นายไชยวุฒิ มาไว
110 อ32205 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน1 1/2563 นายไชยวุฒิ มาไว
111 อ33201 หลักภาษาอังกฤษ5 1/2563 นางวรรณลี สาวะดี
112 IS20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1/2563 นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์
113 IS20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1/2563 นางสาวพรชรินทร์ มาลัย
114 IS20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1/2563 นางจีระนันท์ เสมอใจ
115 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 1/2563 นางสุวรรณา มณีมัย
116 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นายชัยบุญ วงค์สอน
117 อ31251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1/2563 นายอธิกร ทาแกง
118 ก00330 แนะแนว 1 1/2563 นางสาวดวงกมล กองเมือง
119 ก00371 กิจกรรมโอมรูม 1 1/2563 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน
120 ก00407 นันทนาการ 1 1/2563 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน
121 ก00452 รักษาดินแดน 1 1/2563 นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์
122 ก00498 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน
123 อ33281 ภาษาอังกฤษIDP5 1/2563 นายยศสรัล อองกุลนะ
124 อ22281 ภาษาอังกฤษIDP3 1/2563 นางสาวแพรพรรณ ปานาที
125 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์
126 ง31261 การสุขาภิบาลอาหารและการพัฒนาบุคลิกภาพ 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
127 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางจนันท์พร กุลจรรยานิธิยศ
128 ง31262 หลักการประกอบอาหารเบื้องต้นและเครื่องมือเครื่องใช้ 1/2563 นางรุ่งนภา สดสะอาด
129 พ23101 สุขศึกษา 5 1/2563 นางสาวอนงค์ศรี กุณา
130 พ23102 พลศึกษา 5 1/2563 นางสาวอนงค์ศรี กุณา
131 พ22102 พลศึกษา 3 1/2563 นายชญัปติ์ ชุมมัธยา
132 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทะพิงค์
133 ว23103 เทคโนโลยี 5 1/2563 นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์
134 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายประวิทย์ ณ พิกุล
135 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1/2563 นางสาวอภิญญา จันทร์อิน
136 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นางจารีย์ กุณะ
137 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1/2563 นายไชยวุฒิ มาไว
138 ว20224 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1/2563 นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์
139 ศ33101 ศิลปะ5 1/2563 นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรือง
140 อ23281 ภาษาอังกฤษIDP5 1/2563 นางสาวแพรพรรณ ปานาที
141 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวอภิญญา จันทร์อิน
142 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวตวิษา มูลทาทอง
143 อ33205 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1/2563 นางสุวรรณา มณีมัย
144 อ33251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน4 1/2563 นายอธิกร ทาแกง
145 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง
146 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง
147 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายชัยบุญ วงค์สอน
148 จ22201 ภาษาจีนพื้นฐาน2 1/2563 นางรัตนา ศิริแสน