คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน แม่ลาววิทยาคม

Read More
SEO

รายการ วันที่ โดย

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงสร้างรายวิชา นายประวิทย์ ณ พิกุล 20/07/2020 - 30/10/2020
2 โครงการสอน นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์ -
3 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ 10/08/2020 - 14/08/2020
4 แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ วิชาวิทยาศาสตร์1(เคมี) นางสาวนวพร สมคำ -
5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสุวรรณา มณีมัย 15/05/2020 - 30/09/2020
6 แผนการสอน ม.2 วิชาสังคมศึกษา3 ส22101 นายก้องกัมปนาท กุลปัญญา -
7 IDP tests นางสาวแพรพรรณ ปานาที -
8 แผนผังที่นั่งนักเรียน นางจารีย์ กุณะ 15/05/2020 - 31/03/2021
9 กิจกรรมการเรียนการสอน นายไชยวุฒิ มาไว 15/07/2020 - 15/07/2020
10 แผนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว 32101 ชั้น ม.3 นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทะพิงค์ 01/07/2020 - 17/10/2020

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.