คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน แม่ลาววิทยาคม

Read More
SEO

รายการ วันที่ โดย

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 IDP tests นางสาวแพรพรรณ ปานาที -
2 โครงสร้างรายวิชา นายประวิทย์ ณ พิกุล 20/07/2020 - 30/10/2020
3 ID PLAN นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน 01/07/2020 -
4 กำหนดการสอน นางดลณพร พรราศรีวัฒนา 01/07/2020 - 30/10/2020
5 โครงการสอน นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์ -
6 แผนการสอน ม.2 วิชาสังคมศึกษา3 ส22101 นายก้องกัมปนาท กุลปัญญา -
7 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ 10/08/2020 - 14/08/2020
8 แผนการสอนฉบับย่อ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค31201) ชั้น ม.4 นางสาวตวิษา มูลทาทอง 01/07/2020 - 17/11/2020
9 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 2018 นางจีระนันท์ เสมอใจ 20/09/2020 - 20/09/2020
10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสุวรรณา มณีมัย 15/05/2020 - 30/09/2020

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.